กำหนดการสอบ V-net นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 (ปวช.3) ปีการศึกาา 2565 ทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 256617 มกราคม 2566 | 23 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา