วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน หรือด้อยโอกาส ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งเป็นกำลังหลักในอนาคต ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนต่อ จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส ขึ้น ในการนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง จำนวน 14 ทุน ประกอบไปด้วย 1.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 3,000 บาท 2.นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 2,500 บาท15 พฤษภาคม 2566 | 145 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนภาษา