2 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง นำโดยนางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และคณะครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ในสาขาช่างกลโรงงาน และช่างไฟฟ้ากำลัง ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะพาน เพื่อบริการประชาชนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า2 กันยายน 2566 | 39 ครั้งรูปภาพประกอบเนื้อหา


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวันที่ 22 กันยายน 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ได้รับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยขอเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ในปีการศึกษา 2567 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (สาขางานเครื่องมือกล) และ สาขาวิชาไฟฟ้า (สาขางานไฟฟ้ากำลัง) โดยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ผ่านการประเมิน การขอเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้ง 3 สาขา

calendar_today 22 กันยายน 2566 | 1

เปลี่ยนภาษา